معضل شب پره شمشاد در جنگل های شمال کشور

 

معضل شب پره شمشاد در جنگل های شمال کشور

با توجه به خسارت شدید آفت شب پره شمشاد در ماه های اخیر و بویژه در استان های شمالی کشور و نیز با توجه به عدم امکان سم پاشی در محیط های جنگلی و مراتع ، شرکت رها اندیش کاوان با بررسی راهکارهای کنترلی این آفت اقدام به واردات فرمون جنسی شکار این آفت از کشور اسپانیا نموده و در راستای کمک به حفظ منابع طبیعی ایران گامی بزرگ برداشته است .
10:5:15 1395/6/9

پروانه بالغ شب پره شمشاد
لارو شب پره شمشاد