را اندازی آیتم جدید با عنوان R & D در قسمت اطلاعات فنی، گیاهپزشکی، بیوکنترل