حشره کش اَپلاود وارد بازار شد

 

حشره کش اَپلاود وارد بازار شد

اپلاود حشره کشی تماسی، گوارشی و ابقایی (دوام حشره کشی) از گروه دیازین ها، ساخت شرکت نیهون نوهیاکو ژاپن است که با جلوگیری از پوست اندازی مانع از تغییر جلد و تکامل حشرات شده و آنها را از بین می برد و در صورت برخورد با ماده های بالغ تخم آنها نابارور خواهد شد.
اپلاود با جلوگیری از پوست اندازی سبب کنترل شپشک ها، عسلک ها، سفیدبالک ها، پسیل ها، زنجرک ها و .. می شود

10:56:16 1395/5/26