ديكلرووس

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADI

1B

Ib

50 mg/kg

0.004 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
دي كلرووس حشره كشي است تماسي، گوارشي، تدخيني و نفوذي از گروه ارگانوفسفات ها كه بر روي آفات هدف اثر ضربه اي شديد دارد. دي كلرووس با مهار آنزيم كولين استراز در سيستم عصبي حشرات اختلال ايجاد كرده و منجر به مرگ آنها مي شود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

محصولات گلخانه ای

تریپس/شته/ عسلک

Trialeurodes vaporariorum/Aphidoidea/ Thrips tabac

0/8 لیتر در هزار

درختان میوه

شته ها

Aphidoidea

1 تا 2 لیتر در هزار

صیفی و جالیز

تریپس/شته/ عسلک

Trialeurodes vaporariorum/Aphidoidea/Thrips tabaci

0/5 تا 1 لیتر در هزار

سبزیکاری

سفیدبالک

Bemisia tabaci/Trialeurodes vaporariorum

1/5 تا 2 لیتر در هزار

چایکاری

شته ها و تریپس

Thrips tabaci/Aphidoidea

0/5 تا 1 لیتر در هزار

کاربرد
شته ها
تریپس
سفید بالک
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول