متام سديم

اطلاعات محصول
 WHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

M3

II

1700 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
متام سديم قارچ كش ، نماتدكش، حشره كش، علف هرزكش و ضدعفوني كننده خاك است كه پس از تجزيه توليد گاز متيل ايزوتيوسيانات كرده و تمامي موجودات داخل را از بين مي برد. متام سديم را بايد زماني مصرف نمود كه محصولي در زمين نباشد زيرا گاز ايزوتيوسيانات گياهسوزي شديد ايجاد مي كند.
موارد مصرف
محصولبیماریعلف هرزمیزان مصرفزمان مصرف

سبزی، صیفی، جالیز، گیاهان علوفه ای

تمامی مراحل رشدی نماتد و قارچها

طیف وسیعی از علف های هرز

50 گرم در هر متر مربع خاک و یا 32 گرم در هر مترمکع

دو ماه قبل از کشت

کاربرد
نماتد گره ریشه
نماتد سیست
نماتد زخم ریشه
رایزوکتونیای ریشه
اسکلروتینیا
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول