ديالن سوپر

اطلاعات محصول
معرفی و نحوه اثر
دیالن سوپر علفکشی از گروه علفکش های هورمونی با اثر سیستمیک بسیار قوی که از هر جای گیاه که جذب شود بطرف بالا و پایین حرکت کرده و در کل گیاه منتشر می گردد و با اختلال در تنفس و سنتز نوکلئیک اسید ها، گیاه را از بین می برد. دیالن سوپر در میان علفکش های رایج گسترده ترین طیف علفکشی را داشته و قادر است علفهای هرز دائمی و خشبی تثبیت شده را هم از بین ببرد. علفکش دیالن سوپر در حرارتهای بالاتر اثر بهتری دارد لذا توصیه می شود برای آنکه از سم کمتر نتیجه بهتری عاید گردد توصیه می شود در حرارت حداقل بالای 10 درجه سانتیگراد مصرف شود. مقدار مصرف این علفکش در شرایط مطلوب 0/8 لیتر در هکتار است ولی در زمانی که علفهای هرز خشبی بوده و هوا سرد و نامناسب باشد تا 1/5 لیتر در هکتار لازم می شود.
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرف

گندم و جو

علف های هرز پهن برگ

0/8 لیتر در هکتار

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
          اطلاعات محصول