ايمازتاپير

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADI

B

U

5000 mg/kg

0.25 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
ايماز تاپير علف كشي انتخابي و سيستميك از گروه ايميدازولينون با خاصيت پايداري طولاني است كه از طريق ريشه و برگ جذب شده و با جلوگيري از كاركرد آنزیمي استولاكتيت سنتتاز گياهان حساس را از بين مي برد. به دليل دوام زياد اين علف‌كش در خاك، لازم است قبل از مصرف به محصولات بعدي توجه شود تا دراثر باقيمانده علف كش آسيب نبينند.
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرف

یونجه، اسپرس، شبدر

علف های هرز پهن برگ

0/75 تا 1 لیتر در هکتار

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول