متريبوزين

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADI

C1

II

322 mg/kg

0.05 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
متريبوزين علف كشي است از گروه تريازونها كه عمدتا از طريق ريشه جذب و در برگ‌ها با ایجاد اختلال در فرايند فتوسنتز، مانع از انتقال الكترون در فتوسيستم II شده و گياهان حساس را از بين مي برد. بيشتر بر روي علف‌هاي هرز پهن برگ موثر است ولي گروهي از گرامينه‌ها را هم تحت تاثير قرار مي دهد.
. برخي گونه هاي زارعي چغندر قند، پنبه، كاهو، پياز، آفتابگردان، توت فرنگي، توتون كلم، فلفل و كدو نسبت به اين علف‌كش حساس مي باشند. لازم است تا 12 ماه پس از مصرف متريبوزين از كشت اين محصولات جلوگيري شود.
مزرعه تيمار شده با اين علف كش تا 30 روز پس از مصرف مورد چرا قرار نگيرد.
بهتر است اين علف كش پس از كاشت و اولين آبياري و پيش از سبز شدن سيب زمين و علف هاي هرز مصرف شود.
وجود رطوبت در سطح خاك به تاثير بهتر علف كش كمك مي كند.
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرفزمان مصرف

سیب زمینی

علف های هرز پهن برگ و تعدای از نازک برگها

0.75 تا 1 کیلوگرم در هکتار

بعد از کاشت سیب زمینی و قبل از سبز شدن آن و اوایل

گوجه فرنگی و هویج

علف های هرز پهن برگ و تعدای از نازک برگها

0/75 تا 1 کیلوگرم در هکتار

مرحله 2-4 برگی علفهای هرز

گلرنگ

علف های هرز پهن برگ و تعدای از نازک برگها

0/75 کیلوگرم در هکتار

بعد از کاشت و قبل از سبز شدن گلرنگ و علف هاي هرز

سویا

علف های هرز پهن برگ و تعدای از نازک برگها

600 گرم در هکتار

قبل از کاشت مخلوط با خا ك تا عمق 10 سانتی متر

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول