تو، فور-دي

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

O

II

949 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
توفوردی علف کشی سیستمیک از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسیدها است که بیشتر از طریق برگها جذب می شود (از طریق ریشه نیز موثر واقع می شود) و با اثری شیه به اکسین های گیاهی، سبب کنترل بسیاری از علف های هرز پهن برگ در مزارع غلات می شود.
این علف کش با دزهای متعارف بیش از 1 ماه در خاک می ماند.
برخی علف های هرز مانند گندمک، سیزاب، شاه تره، آلاله، خاکشیر، سیر، گلایول وحشی، و ... به آن متحمل هستند
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرف

گندم و جو

علف های هرز پهن برگ

1 تا 2 لیتر در هکتار

برنج

علف های هرز پهن برگ

1 تا 1/5 لیتر در هکتار

ذرت

علف های هرز پهن برگ

1/5 لیتر در هکتار

نیشکر

علف های هرز پهن برگ

2 تا 3 لیتر در هکتار

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول