تو فوردي + ام ث پ آ

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

O

II

700-1160 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
توفوردی ام ث پ آعلف کشی سیستمیک از گروه فنوکسی کربوکسیلیک اسیدها است که بیشتر از طریق برگها جذب می شود (از طریق ریشه نیز موثر واقع می شود) و سبب کنترل بسیاری از علف های هرز پهن برگ در مزارع غلات می شود.
این علف کش با دزهای متعارف بیش از 1 ماه در خاک می ماند.
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرف

گندم و جو

علف های هرز پهن برگ

1 تا 2 لیتر در هکتار

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول