افوريا

اطلاعات محصول
معرفی و نحوه اثر
حشره كش افوريا مخلوطي است از دو حشره كش با طيف بسيار گسترده، يكي سيستميك بنام تيامتوكسام (از خانواده نئونيكوتينوئيدها) كه با اختلال درگيرنده هاي نيكوتينيك استيل كولين در سيستم عصبي سبب مرگ حشرات هدف مي شود و ديگري لامبدا ساي هالوترين (از گروه پايروتيروئيدها) با اثر تماسي ـ گوارشي كه با ايجاد اختلال در كانال سديم و اثر ضربه اي مراحل مختلف رشدي آفات هدف شامل تخم، لارو و حشره بالغ را به خوبي كنترل مي كند.
افوريا آخرين تكنولوژي فرمولاسيون سموم، بنام تكنولوژي زئون را داراست.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

سبزي و جالیز

عسلک جالیز/ سفید بالک

Bemisia tabaci/ Trialeurodes vaporariorum

0.4 لیتر در هزار

پسته

سن سبز پسته

Acrosternum spp.

0/4 تا 0/5 لیتر در هزار

کاربرد
سفیدبالک
سن سبز پسته
شته ها
سفیدبالک
تریپس
دریافت اطلاعات محصول
     بروشور محصول