گلايفوزيت

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

G

U

5000 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
گلايفوزيت علف كشي است عمومي و سيستميك از گروه گلايسين كه از طريق برگ جذب و همراه با هيدروكربن‌ها از مسير سيمپلاستيك به مناطق مصرف و ذخيره قند رسيده و در آنجا با تاثير بر روي آنزيم EPSPS از سنتز اسيدآمينه‌هاي آروماتيك جلوگيري مي‌كند و ظرف يك يا دو هفته گياه را از بين مي‌برد
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرفزمان مصرف

درختان میوه

علف های هرز یکساله و دائمی

4 تا 12 لیتر در هکتار

زمانی که علف های هرز دائمی در حال گلدهی هستند

نیشکر

علف های هرز یکساله و دائمی

1 تا 2 درصد

بعد از رویش علف های هرز بصورت لکه ای

نخیلات

علف های هرز یکساله و دائمی

4 تا 12 لیتر در هکتار

پسته

علف های هرز یکساله و دائمی

4 تا 12 لیتر در هکتار

مرکبات

علف های هرز یکساله و دائمی

4 تا 12 لیتر در هکتار

زمانی که علف های هرز دائمی در حال گلدهی هستند

انگور

علف های هرز یکساله و دائمی

6 تا 12 لیتر در هکتار

زمانی که علف های هرز در حال گلدهی هستند

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول