داكونيل

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADI

M5

U

5000 <

0.03 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
داكونيل قارچ كشي غيرسيستميك با اثر حفاظتي، ساخت شركت سينجنتا سوييس است كه با ذرات ميكروني كه دارد به صورت يكنواخت بر روي سطح برگ پخش و با كمترين خطر مقاومت و كمترين احتمال مقاومت براي كنترل آلترناريا و فيتوفترا در سيب زميني و گوجه فرنگي و ساير محصولات كشاورزي بكار مي رود.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرفزمان مصرف

سیب زمینی و گوجه فرنگی

سفیدك دروغی

Phytophthora infestans

2-2/5 لیتر در هکتار

بر اساس پیش آگاهی

سیب زمینی و گوجه فرنگی

لکه موجی آلترناریایی

Alternaria spp

1/5-2/2 لیتر در هکتار

بر اساس پیش آگاهی

کاربرد
سفیدک دروغی (داخلی) گوجه فرنگی
(سوختگی شاخ و برگ) سفیدک دروغی (داخلی) سیب زمینی
لکه موجی گوجه فرنگی و سیب زمینی
دریافت اطلاعات محصول
          اطلاعات محصول