تاپيك

اطلاعات محصول
معرفی و نحوه اثر
تاپيك علف كش انتخابي ازخانواده آريل اكسي فنوكسي پروپيونات ACCase مي باشد كه بازدارنده (Fop) وجلوگيري كننده سنتز اسيدهاي چرب در غشاي سلولي مي باشند. تاپيك طيف و سيعي از علف هاي هرز نازك برگ را در زراعت گندم به خوبي كنترل مي نمايد. تاپيك پس از مصرف از طريق برگ علف های هرز جذب شده و طی 48 ساعت باعث توقف رشد علف هاي هرز حساس مي گردد. علائم تاثير بسته به شرايط محيطي و گونه علف هرز ، پس از يك تا سه هفته بصورت پوسيدگي در گره ها و قسمت هاي روينده و همچنين به صورت زرد شدن و سپس نكروزه شدن برگهاي جوان ظاهر مي گردد.
موارد مصرف
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول