كايرمون جلب كننده سوسك شاخك بلند خرما

كايرمون جلب كننده سوسك شاخك بلند خرما
معرفی
ماده مؤثره: آلفاپينن (Alpha-pinene) (A dispenser) و اتانول (Ethanol) (B dispenser)
درصد خلوص: آلفاپينن 99 درصد و اتانول 96 درصد، ميزان ماده مؤثره: آلفا پينن 24 گرم و اتانول 96 گرم
ماده موثره در يك لايه نفوذپذير قرار دارد و در زمان استفاده نيز نبايد آن را باز كرد.
خاصيت ماندگاري در شرايط مزرعه: تا 60 روز
به منظور مانيتورينگ آفت: 1 تا 2 تله براي هر هكتار و به منظور شكار انبوه: 4 تا 6 تله براي هر هكتار (بسته به شرايط محلي مانند پستي و بلندي مزرعه و يكنواختي منطقه) (در صورت طغيان آفت تا 10 تله براي هر هكتار)
مناسب ترين نوع تله: CROSSTRAP MINI
مناسب ترين مكان نصب تله: ارتفاع بالا زير تاج درخت خرما
اتصال بسته هاي حاوي كايرمون به بخش هاي حاشيه اي تله ها
قابليت نگهداري به مدت سه ماه در دماي 4 درجه سلسيوس و يك سال در دماهاي پايين تر از صفر درجه سلسيوس دور از حرارت
نگهداري شود، در تماس با مواد غذايي قرار نگيرد و در صورت مسموميت خوراكي، اقدامات پزشكي ضروري است. در صورت تماس با
دست، بايد بلافاصله دست ها شسته شود.
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول