بینو 4

بینو 4
معرفی
بینو 4 محلولی استخراج شده از عصاره گیاه پالماروسا می باشد و سرشار از ترکیبات فرار (گرانیول) و اسیدهای آمینه ضروری است. این ترکیب سبب تحریک گیاه به ساخت و افزایش استحکام دیواره سلولی می شود و به همین علت باعث ایجاد مقاومت در گیاه و سخت شدن جداره سلول های برگ شده و بدین ترتیب مانع از نفوذ قارچ بیمارگر از جمله قارچ عامل سفیدک های پودری به داخل پارانشیم برگ می گردد. جهت بدست آمدن بهترین نتیجه لازم است تمام سطح سبز گیاه را کامل محلول پاشی نمود. از مصرف روی گلبرگ های گل زینتی خودداری شود.
بسته بندی : 0/5 لیتری
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
بروشور محصول     اطلاعات فنی محصول