آيزوميت سي پلاس ( فرومون اخلال در جفت يابي كرم سيب )

آيزوميت سي پلاس ( فرومون اخلال در جفت يابي كرم سيب )
معرفی
برای کنترل این آفت تعداد 1000 پخش کننده فرومون در هر هکتار مورد نیاز می باشد.70 % از این تعداد در ارتفاع 1/5 الی 2 متری از سطح زمین و %30 باقی مانده در ارتفاع 1/5 متر پایین تر از تاج درخت و به شاخه ها نصب می شود . توصیه می شود بر روی درختان حاشیه ای باغ تعداد بیشتری فرومون نسبت به درختان مرکزی نصب شده و جهت وزش باد نیز در نقشه نصب فرومون ها مورد توجه قرار گیرد . این آفت بر روی محصول سیب ازآفات بسیار مهم بوده و نیز بر روی گلابی و به نیز خسارت وارد میکند . زمان نصب فرومون ها پیش از ظهور حشرات بالغ نر در محیط می باشد. همزمان با نصب فرومون ها ، تغذیه و آبیاری مناسب درختان الزامی است . فرومون های اخلال در جفت یابی یک فصل زراعی ماندگاری دارند و نیازی به تعویض طی فصل ندارند.
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
بروشور محصول     اطلاعات فنی محصول