آيزوميت سي پلاس ( اخلال در جفت يابي كرم سيب )

آيزوميت سي پلاس ( اخلال در جفت يابي كرم سيب )
معرفی
دراين روش با نصب پخش كننده هاي فرمون به تعداد توصيه شده در باغ و زمين هاي زراعي، محيط از بوي فرمون حشره ماده اشباع شده و در نتيجه منشا بو توسط حشره بالغ نردرمحيط شناسايي نشده و اصطلاحا روند پيدا كردن جفت دچار اخلال مي شود. در نتيجه دراثر عدم جفت گيري حشرات بالغ در محيط ، تخمريزي و توليد نسل جديد و ايجاد خسارت صورت نخواهد گرفت .

براي كنترل اين آفت تعداد1000پخش كننده فرمون در هر هكتار مورد نياز بوده والگوي نصب مطابق الگوي نصب فرمون كرم خراط مي باشد . اين آفت بر روي محصول سيب ازآفات بسيار مهم بوده و نيز بر روي ساير دانه داران مثل گلابي ، به و ... خسارت ايجاد ميكند .توصيه مي شودبر روي درختان حاشيه اي باغ تعداد بيشتري فرمون نسبت به درختان مركزي نصب شده و جهت وزش باد نيز در نقشه نصب فرمون ها مورد توجه قرار گيرد. * زمان نصب فرمون ها پيش از ظهور حشرات بالغ نر در محيط مي باشد . * روش مذكور تنها جهت كنترل آفت كرم سيب بوده و براي كنترل ساير آفات و امراض بايستي از روش هاي متداول استفاده نمود . * در مناطقي كه جمعيت آفات بالا مي باشد و طول دوره رشد طولاني تر و تغييرات دما بيشتر است، مي توان حداكثر تا نصف تعداد توصيه شده را پس از ظهور نسل اول بر روي درختان در سال اول نصب نمود. * همزمان با نصب فرمون ها ، تغذيه و آبياري مناسب درختان الزامي است . * فرمون هاي اخلال در جفت يابي با يك فصل زراعي ماندگاري بدون نياز به تعويض در طول فصل
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
بروشور محصول     اطلاعات فنی محصول