آيزونت زد ( اخلال در جفت یابی پروانه فری )

آيزونت زد ( اخلال در جفت یابی پروانه فری )
معرفی
برای کنترل این آفت تعداد 300 پخش کننده فرمون در هر هکتار مورد نیاز می باشد.70 % از این تعداد در ارتفاع 1/5 الی 2 متری از سطح زمین و %30 باقی مانده در ارتفاع 1/5 متر پایین تر از تاج درخت و به شاخه ها نصب می شود . توصیه می شود بر روی درختان حاشیه ای باغ تعداد بیشتری فرمون نسبت به درختان مرکزی نصب شده و جهت وزش باد نیز در نقشه نصب فرمون ها مورد توجه قرار گیرد . این آفت بر روی محصول گردو ازآفات بسیار مهم بوده و نیز بر روی سایر هسته داران مثل زردآلو ، هلو ، آلو و ... و در سالهای اخیر بر روی سیب خسارت ایجاد میکند . * زمان نصب فرمون ها پیش از ظهور حشرات بالغ نر در محیط می باشد . * همزمان با نصب فرمون ها ، تغذیه و آبیاری مناسب درختان الزامی است . * فرمون های اخلال در جفت یابی با یک فصل زراعی ماندگاری بدون نیاز به تعویض در طول فصل
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
بروشور محصول     اطلاعات فنی محصول