نميسين

نميسين
معرفی
نمیسین تركيبي سرشار از آمينواسيدهاي گياهي خصوصا اسيد گلوتاميك و اسيد آرژنين مي باشد كه نقش مهمي در رشد و نمو گياه ايفا مي نمايند، از جمله مي توان به توليد ماده پلی آمین كه سبب افزايش توده گياهي مي شود و تحريك در رشد و نمو ريشه، كمك به افزايش هورمون رشد و افزايش تقسيم سلولي و كمك به سنتز كلروفيل اشاره نمود .اين تركيب حاوي 0.5 درصد عنصر بُر مي باشد كه به همراه اسيد آمينه ها بعنوان محرك توليد اسيدآمينه هاي مورد نياز ساخت ديواره سلولي در سلول ها عمل ميكند و ضمن استحكام ريشه ها سبب ترميم زخم هاي ناشي از عوامل پاتوژني می شود که به ریشه ها حمله کرده و سبب ایجاد زخم در ریشه می شوند.
بسته بندی یک لیتری
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
بروشور محصول     اطلاعات فنی محصول