آيزونت اِی (فرومون اخلال در جفت يابي سرشاخه خوار هلو)

آيزونت اِی (فرومون اخلال در جفت يابي سرشاخه خوار هلو)
معرفی
برای کنترل این آفت تعداد 500 تا 750 پخش کننده فرومون در هر هکتار مورد نیاز می باشد. فرومون ها در ارتفاع 1/5 تا 2 متری سطح زمین به شاخه ها نصب می شوند. توصیه می شود بر روی درختان حاشیه ای باغ تعداد بیشتری فرومون نسبت به درختان مرکزی نصب شده و جهت وزش باد نیز در نقشه نصب فرومون ها مورد توجه قرار گیرد . این آفت بر روی محصول هلو ازآفات بسیار مهم بوده و نیز بر روی زردآلو، بادام، آلو، سیب و خرمالو نیز خسارت وارد میکند . زمان نصب فرومون ها پیش از ظهور حشرات بالغ نر در محیط می باشد. همزمان با نصب فرومون ها ، تغذیه و آبیاری مناسب درختان الزامی است . فرومون های اخلال در جفت یابی یک فصل زراعی ماندگاری دارند و نیازی به تعویض طی فصل ندارند.
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول