كود تكنو فيت پي اچ

كود تكنو فيت پي اچ
معرفی
كود تكنوفيت پي اچ ، محصول شركت اگري تكنو اسپانيا مي باشد كه در واقع يك محصول تخصصي از محصولات اين شركت بشمار مي آيد . تكنوفيت پي اچ به عنوان يك كود آلي مايع و مويان معدني ، نقش كاهنده پي اچ آب هاي مورد استفاده در محلول پاشي ها و سم پاشي هاي كشاورزي را ايفا مي نمايد . بدليل بالا بودن pH و EC آب هاي مورد استفاده در كشاورزي بويژه محلول پاشي ها و سم پاشي ها ، محصولي كه بتواند اسيديته تانك سم پاش را تنظيم نمايد مي تواند بسيار موثر و لازم باشد .و نياز ضروري در اين سم پاشي ها و محلول پاشي ها محسوب گردد . هنگامي كه پي اچ تانك سم پاش تنظيم گردد ميزان بيشتر ، موثرتر و دقيق تري از كود يا سم مورد نظر جذب گياهان مي شوند و بواقع محصول تخصصي تكنوفيت پي اچ در اين زمان نقش بسيار تاثيرگذاري را در اين محلول پاشي ها ايفا مي نمايد . لزوم استفاده از محصول تكنوفيت پي اچ در محلول پاشي ها و سم پاشي ها ، واحد فني شركت اگري تكنو اسپانيا را بر آن داشته است كه آزمايشات گسترده اي را روي اين محصول تخصصي در تمامي افليم ها و آب ها در سرتاسر دنيا انجام دهد و نتايج قابل استنادي را ثبت و در دسترس شركاء تجاري و نمايندگان خود در دنيا قرار دهد . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات كاهنده پي اچ قرار داده است .
کاربرد
مويان معدني مايع كه وظيفه تنظيم اسيديته محلول تانك سم پاش و محلول پاش را برعهده دارد .
پخش كننده محلول تانك محلول پاشي و سم پاشي
چسباننده محلول تانك محلول پاشي و سم پاشي
كنترل كننده كف زايي محلول تانك محلول پاشي و سم پاشي
جلوگيري از غيرفعال شدن سموم در آب هاي سنگين
جلوگيري از كروي شدن قطره آب در سطح برگ
گسترده نمودن آب محلول پاشي و سم پاشي روي سطح برگ
سبب توزيع يكنواخت محلول در سطح برگ مي گردد .
مانع از غير فعال شدن قارچ كش ها ، علف كش ها ، حشره كش ها و هورمون هاي گياهي مي گردد .
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول