كود تكامين فلاور

كود تكامين فلاور
معرفی
اهميت تركيبات محرك رشد در طي ساليان اخير باعث شده است كه كارشناسان و كشاورزان جهت ارتقاي كيفيت محصولات كشاورزي اين محصولات تخصصي را در قالب برنامه هاي غذايي و كودهاي مصرفي خود بگنجانند . كود تكامين فلاور محصول بسيار ويژه و منحصر بفرد از شركت اگري تكنو اسپانيا بوده كه بعنوان يك محرك رشد در اندام هاي هوايي گياه و همچنين ريشه ها و بويژه تحريك كننده گلدهي و ميوه دهي مورد استفاده قرار مي گيرد . آناليز منحصر بفرد اين كود موجب گرديده است كه در تمامي كشت هاي باغي و زراعي و گلخانه اي اين كود مورد استفاده قرار گيرد . اين محصول حاوي اسيد آمينه ، ازت ، فسفر ، بر ، موليبدن و عصاره جلبك دريايي مي باشد كه منجر به متمايز شدن اين محصول با ساير محصولات رقيب آن گرديده است . تكنولوژي ساخت ، توليد و بسته بندي پيشرفته شركت اگري تكنو اسپانيا اين محصول را در زمره با كيفيت ترين تركيبات محرك گلدهي و ميوه دهي قرار داده است .
کاربرد
حاوي آمينو اسيد ، هورمون ها و آنزيم هاي مورد نياز گياه جهت افزايش گلدهي
قابل مصرف جهت تمامي كشت هاي باغي و زراعي و گلخانه اي
افزاينده عملكرد و كيفيت محصول
قابل مصرف در تمامي سيستم هاي آبياري ( قطره اي و باراني ) و همچنين مصرف محلول پاشي
فاقد كلر
تبديل يكنواخت گل به ميوه و همچنين تاثيرگذاري روي تشكيل ميوه ها
دریافت اطلاعات محصول
گواهی ثبت     اطلاعات فنی محصول