مبارزه با آفت تریپس پیاز با سموم شرکت رها اندیش کاوان

 

مبارزه با آفت تریپس پیاز با سموم شرکت رها اندیش کاوان

تریپس پیاز مهم ترین آفت پیاز در سراسر جهان است که سبب خسارت جدی به گیاهان خانواده Alliaceae (تیره پیاز مثل پیاز و سیر) و هم چنین به گیاهان خانواده Brassicaceae مثل کلم می شود.که علاوه بر خسارت مستقیم معمولا ناقل بیماری های گیاهی نیز است.
تریپس پیاز به دلیل تنوع میزبانی، نرخ تولید مثل بالا، دوره نسل کوتاه، توانایی تولید مثل بدون جفت گیری و پتانسیل بالا در مقاومت به حشره کش ها در همه نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته شده است. مقاومت تریپس پیاز به حشره کش های فسفره، کاربامات و پایروتروئیدی در بیشتر نقاط جهان گزارش شده است.
از این رو بر اساس آزمایشات انجام شده توسط محققین حشره شناس در خصوص مبارزه با آفت تریپس پیاز (Thrips tabaci) با محصولات شرکت رها اندیش کاوان در منطقه خراسان تاثیر آفت کش های افوریا (تیامتوکسام + لامبداسای هالوترین)، تپکی (فلونیکامید)، پروکلیم فیت (لوفنورون + امامکتین بنزوات) و متاسیستوکس و اثر ترکیب آفت کش ها روی تریپس پیاز مورد بررسی قرار گرفت.
براساس نتایج به دست آمده از تیمارهای پیاز نشایی، بهترین عملکرد مربوط به تیمار تلفیق افوریا+پروکلیم فیت (90%) و افوریا+ متاسیستوکس(87%) بود که اختلاف معنی داری با هم نداشتند. در گام بعدی تیمار افوریا+تپکی (80%) و افوریا به شکل موفقی تریپس پیاز را کنترل کردند.
نتایج در پیاز بذری هم تایید کننده نتایج حاصل شده از پیاز نشایی بود. نتایج به دست آمده از این آزمایش حاکی از این بود که تیمار افوریا+ متاسیستوکس (98%) به عنوان بهترین ترکیب برای کنترل تریپس و در مرحله بعد افوریا پروکلیم فیت (8%/92)، افوریا+تپکی (88%) و افوریا قرار گرفت.
در این میان به شکل مشاهده ای دیده شد که با افزایش دوره رشدی پیاز غلظت سم باید افزایش پیدا کند تا نفوذ موثری در بافت پیاز برای کنترل تریپس رخ دهد. همچنین میزان آب کالیبره شده برای کنترل موثر در مزارع پیاز 500 لیتر در هکتار محاسبه گردید. با این حجم آب به نظر میرسد سم به شکل موثرتری در تماس با تریپس قرار خواهد گرفت. به شکل کلی میزان 350 سی سی افوریا در اختلاط با دز یک در هزار متاسیستوکس و تیمار 350 میلی لیتر به همراه 250 گرم تپکی در هکتار به شکل تیمار جایگزین برای مدیریت مقاومت کنترل تریپس پیاز توصیه می شود.

11:40:29 1397/3/9

میانگین کنترل تریپس پیاز با سموم شرکت رها اندیش کاوان
قبل و بعد از سم پاشی