اطلاعات فنی / گیاه پزشکی / بیماریهابیماریهای گندم - بخش اول: زنگ ها
بیماریهای گندم - بخش اول: زنگ ها
مدیریت زنگ های گندم
قارچكش آميستار اكسترا
قارچكش آميستار اكسترا
كنترل طيف وسيعي از بيماريهاي قارچي
قارچكش توپاس
قارچكش توپاس
كنترل سفيدك هاي سطحي (پودري)
قارچكش داكونيل
قارچكش داكونيل
كنترل لكه موجي و سفيدك داخلي سيب زميني و گوجه فرنگي