اطلاعات فنی / گیاه پزشکی / آفاتآفات درختان ميوه
آفات درختان ميوه
اطلس آفات درختان ميوه
آفت کش های ویژه پسته
آفت کش های ویژه پسته
مدیریت شیمیایی آفات پسته
ارزيابي كارايي حشره كش ميميك
ارزيابي كارايي حشره كش ميميك
بيد كلم (شب پره پشت الماسي) Plutella xylostella
بيد كلم (شب پره پشت الماسي) Plutella xylostella
زيست شناسي و مديريت بيد كلم
حشره كش مچ
حشره كش مچ
كنترل آفات برگخوار
حشره كش موسپيلان
حشره كش موسپيلان
كنترل مينوز لكه گرد برگ و آفات مكنده مانند: شته ها، سفيدبالك، پسيل پسته و...
كنه كش نيسوران
كنه كش نيسوران
كنترل كنه هاي گياهي
مگس مينوز Liriomyza spp
مگس مينوز Liriomyza spp
كنترل مگس مينوز