اطلاعات فنی / گیاه پزشکی / بیوکنترل / R & Dبينو1 و بينو2
بينو1 و بينو2
تأثير بينو 1 و بينو 2 در كاهش جمعيت كنه دو نقطه اي روي انجير در مقايسه با ساير تركيبات
تأثير تركيب نميسين در كاهش خسارت نماتد مولد گره ريشه روي ريشه پسته
تأثير تركيب نميسين در كاهش خسارت نماتد مولد گره ريشه روي ريشه پسته
تاثير تركيب بينو2 در كاهش جمعيت پسيل پسته در مقايسه با تركيب استامي پرايد
تاثير تركيب بينو2 در كاهش جمعيت پسيل پسته در مقايسه با تركيب استامي پرايد
فوزار
فوزار
تأثير فوزار در كنترل بيماري فوزاريوم خوشه گندم