آدمیرال

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

7C

U

5000 mg/kg <

معرفی و نحوه اثر
آدمیرال با ماده موثره پيري پروكسي فن شبه هورمون جواني در حشرات است كه با اختلال در توازن هورمون جواني در حشرات از تكامل آنها جلوگيري كرده و سبب نابودي آنها مي شود. آدمیرال با مصرف كم و دوام طولاني حشره كشي براي مديريت مقاومت مناسب بوده و سبب كنترل شپشك ها، سفيد بالك ها و پسيل ها مي‌شود.
آدمیرال را بايد زماني مصرف كرد كه آفت در مراحل اوليه رشد خود بوده و هنوز جمعيت حشرات بالغ زياد نشده است.
از کاربرد پیري پروکسی فن در جوار درختان توت و مناطق نوغان خیز جلوگیري شود
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

گونه ها ي بالشک ها

Pulvinaria spp.

0/5 تا 0/7 لیتر در هزار

مرکبات

سپردار الفی

lepidosasaphes gloverii

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

مرکبات

شپشک ستاره اي

Ceroplastes floridensis

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

مرکبات

سپردار قهوه اي

Chrysomphalus dictyospermi

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

مرکبات

شپشک نرم تن

Coccus hesperidum

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

مرکبات

سپردار زرد

Aonidiella aurantii (Aonidiella citrina )

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

مرکبات

سپردار واوي

Lepidosaphes beckii

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

مرکبات

شپشک آردآلود

Nipaecoccus viridis/ Planococcus citri

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

مرکبات

پسیل مرکبات

Diaphorina citri

0/5 لیتر در هزار

پنبه

عسلک توتون

Bemisia tabaci

0/75 لیتر در هکتار

پنبه

عسلک پنبه (سفید بالک).

Trialeurodes vaporariorum

0/75 لیتر در هکتار

مرکبات

شپشک استرالیایی

Icerya purchasi

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار

کاربرد
بالشک مرکبات
شپشک ستاره ای
شپشک نرم تن
سپردار زرد
سپردار الفی
سپردار واوي
شپشک آرد آلود
شپشک آرد آلود
شپشک استرالیایی
پسیل مرکبات
پسیل مرکبات
عسلک پنبه (سفید بالک).
دریافت اطلاعات محصول