آكسيال

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADI

A

III

3125 mg/kg

0.1 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
آكسيال ساخت شرکت سینجنتا سوییس، تنها علف كش موجود جهان از گروه پنوكسادن است كه حاوي 50 گرم پينوكسادن در ليتر بوده و براي كنترل كشيده برگ ها در مزارع گندم و جو به كار مي رود. اين علف كش با مخلوط روغن به فروش مي رسد لذا نيازي به افزايش روغن يا مويان ندارد. آكسيال قابل مصرف در مزارع گندم از مرحله 4 برگي تا ظهور برگ پرچم غلات است.
در مزرعه گندم دوروم استفاده نشود.
آكسيال را درمناطقي كه مقاومت علف كش تاپيك (كلودينا فوپ) گسترده است مصرف نكنيد.
موارد مصرف
محصولعلف هرزنام علمی علف هرزمیزان مصرف

گندم و جو

فالاریس (علف خونی).

Phalaris spp.

1/2 لیتر در هکتار

گندم و جو

یولاف

Avena spp.

1/2 لیتر در هکتار

گندم و جو

چچم

Lolium spp

1/2 لیتر در هکتار

گندم و جو

دم روباهی کشیده

Alopecurus sp

1/2 لیتر در هکتار

کاربرد
فالاریس (علف خونی).
یولاف وحشی
چچم
دم روباهی کشیده
دریافت اطلاعات محصول
     بروشور محصول      اطلاعات محصول