پنديمتالين

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADI

K1

U

5000 mg/kg

0.125 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
پنديمتالين علف كشي است از گروه دي نيتروآنيلين با اثر انتخابي و خاك مصرف كه بيشتر توسط ريشه چه گياهان نورسته جذب شده و با جلوگيري از تقسيم سلولي در نقاط مریستمي مانع از رشد ريشه و ايجاد ريشه‌اي مويين شده و گياهان حساس را از بين مي‌برد. پنديمتالين برخلاف ساير علف‌كش هاي اين گروه در برابر نور حساسيت كمتري داشته و مي توان آن را به صورت پس رويشي نيز مصرف كرد. پنديمتالين علف‌هاي هرز رشد يافته را كنترل نمي‌كند.
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرف

عدس

علف های هرز پهن برگ و باریک برگ

3 تا 4/5 لیتر در هکتار

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول