تريگارد

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADI

17

III

4460 mg/kg

1 day

0.02 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
حشره كشي است سيستميك و هورموني با ماده موثر سايرومازين كه از طريق برگ و ريشه اثربخش است. تريگارد با جلوگيري از سنتز كيتين در حشرات مانع از پوست اندازي آنها ونهايتا منجر به مرگ حشرات مي شود. اين حشره كش سبب نابارور شدن تخم هاي حشره نيز مي شود.
این حشره کش با دوره کارنس 1تا 3 روزه بصورت اختصاصی جهت کنترل مگس مینوز بکار میرود.
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

جالیز

مگس مینوز جالیز

Liriomyza spp.

0/4 کیلوگرم در هزار

کاربرد
مگس مینوز سبزی وصیفی
خسارت مگس مینوز سبزی وصیفی
لارو مگس مینوز سبزی وصیفی
دریافت اطلاعات محصول
          اطلاعات محصول