مانكوزب

اطلاعات محصول
FRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

M3

U

5000 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
مانكوزب قارچ كشي غيرسيستميك از گروه دي تيوكارباماتها با اثر حفاظتي است كه براي كسب نتيجه مطلوب بايد همزمان با شروع بيماري مانكوزب را استفاده و به منظور حفاظت از رويش هاي جديد در برابر بيماري مي بايست سمپاشي را تكرار كرد. مانكوزب طيف وسيعي از بيماري هاي قارچي را در محصولات مختلف كنترل مي‌كند.
موارد مصرف
محصولبیماریعامل بیماریمیزان مصرف

گندم

سیاهک پنهان

Tilletia caries/ Tilletia laevis

2 کیلو برای هزار کیلو بذر

نخود

برق زدگی نخود

Didymella rabiei (Aschochyta rabiei ).

2 کیلو در هزار

بادام

لکه آجری بادام

Polystigma ochraceum

2 کیلو در هزار

یونجه

سفیدک داخلی

Peronospora trifoliorum

2 کیلو در هکتار

توتون

سفیدک داخلی (دروغی، کرکی).

Peronospora tabacina

1 تا2 کیلوگرم در هکتار

گیاهان زینتی

زنگ میخک

Uromyces dianthi

1/5 تا 2 کیلو در هزار + 0/5 در هزار مویان

کاربرد
برق زدگی نخود
لکه آجری بادام
سفیدک داخلی یونجه
سفیدک داخلی (دروغی، کرکی) توتون
زنگ میخک
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول