نيكوسولفورون

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

B

III

5000 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
نیکوسولفورون علفکشی سیستمیک از گروه سولفونیل اوره است که از طریق برگ و ریشه جذب شده و با جلوگیری از کارکرد آنزیم استولاکتیت سینتتاز در نقاط مریستمیک گیاه، با اثر پس رویشی سبب مرگ علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ می شود.
موارد مصرف
محصولعلف هرزمیزان مصرفزمان مصرف

ذرت

علف های هرز پهن برگ و باریک برگ

2 لیتر در هکتار

هنگامی که علف های هرز 2 تا 4 برگی بوده و ذرت 3 تا

کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول