اپلاود

اطلاعات محصول
IRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADI

16

II

2355 mg/kg

0.01 mg/kg b.w.

معرفی و نحوه اثر
اپلاود حشره کشی است تماسی، گوارشی و ابقایی (دوام حشره کشی) از گروه دیازین ها، که با جلوگیری از پوست اندازی مانع از تغییر جلد و تکامل حشرات شده و آنها را از بین می برد و در صورت برخورد با ماده های بالغ تخم آنها نابارور خواهد شد.
اپلاود با جلوگیری از پوست اندازی سبب کنترل شپشک ها، عسلک ها، سفیدبالک ها، پسیل ها، زنجرک ها و .. می شود
موارد مصرف
محصولآفتنام علمی آفتمیزان مصرف

مرکبات

بالشک مرکبات

Pulvinaria spp.

0/5 تا 0/75 لیتر در هزار لیتر آب

پنبه

عسلک پنبه (سفید بالک).

Bemisia spp

1/25 لیتر در هکتار

کاربرد
بالشک مرکبات
سفید بالک
شپشک ستاره ای
شپشک ستاره ای
شپشک نرم تن
سپردار زرد
سپردار الفی
سپردار واوي
شپشک آرد آلود
شپشک آرد آلود
شپشک استرالیایی
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول      بروشور محصول