نوميني

اطلاعات محصول
HRACLD50 Oral

Group B

4111mg/kg

معرفی و نحوه اثر
نوميني علفكشي سيستميك، پس رويشي و برگ مصرف است كه توسط شركت كوميايي ژاپن توليد مي شود. نوميني در 58 كشور دنيا به ثبت رسيده است و يكي از پرمصرف ترين علفكش هاي برنج محسوب مي شود.نوميني گسترده تر از هر علف كشي علف هاي هرز برنج را كنترل مي‌كند بطوري كه علف اي هرز گرامينه مانند سوروف ، جگن ها مانند اويار سلام بذری و پهن برگ ها را كنترل مي كند. نوميني مختل كننده استولاكتيت سينتاز در گياهان محسوب مي شود.
نوميني را مي شود در خزانه نشاء برنج،در مزرعه پس از نشاكاري، در كشت مستقيم برنج زماني كه علف هاي هرز بين 2 تا 5 برگ دارند و در كشت راتون مصرف نمود. مقدار مصرف نوميني در برنج 250 سي سي در هكتار است.هر گاه علف هاي هرز بيش از حد درشت شده باشند و يا براي كنترل عف هاي هرز دايمي دز بالاتري از نوميني توصيه مي شود.
موارد مصرف
محصولبیماریمیزان مصرفزمان مصرف

برنج

کشیده برگ ها، پهن برگ ها و جگن ها

250 میلی لیتر در هکتار

در زمان 3 تا 5 برگی علف هرز

کاربرد
سوروف
قاشق واش
اویارسلام بذری
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول           اطلاعات محصول