فرمون چوبخوار پسته

فرمون چوبخوار پسته
معرفی
قابل استفاده در تله هاي دلتا و قيفي . جهت رديابي آفت 1تا 2 عدد در هر هكتار و جهت شكار انبوه آفت تعداد بيشتري قابل استفاده مي باشد.
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول
بروشور محصول