كارت زرد و آبي چسبنده

كارت زرد و آبي چسبنده
معرفی
رنگ اين محصولات با طول موج استاندارد داراي خاصيت جلب براي يكسري از حشرات آفت مي ياشد. آفاتي مانند سفيدبالك، شته، مينوزهاي برگ و غيره به رنگ زرد و آفاتي مانند تريپس و مگس هاي خانواده Sciaridae و غيره تمايل بالايي به رنگ آبي دارند. چسب روي اين كارت ها داراي چسبندگي بالايي بوده به طوريكه حشرات جلب شده به كارت ها قادر به جدا شدن از آنها نيستند. خاصيت ضدآب بودن كارتها و چسب روي آن سبب مي شود كارت ها در مقابل آب و محلول هاي سم مقاومت نشان دهند.
اندازه: 10×25 سانتي متر
20 ×25 سانتي متر
25 ×40 سانتي متر
کاربرد
دریافت اطلاعات محصول